Benvingut a BoquetGest

És una plataforma WEB dissenyada per a la gestió i manteniment de l'enllumenat públic amb la qual es pot fer:

  • Mantenir al dia l'inventari de punts de llum i centres de comandament.
  • Mantenir històrics d'inspeccions de centres de comandament.
  • Gestionar les avaries que es produeixin a les instal·lacions.
  • Planificar i executar accions de manteniment preventiu.
  • Programar calendaris de funcionament dels quadres telegestionats.
  • Enviar configuracions i realitzar accions remotes dels quadres telegestionats.
  • Realitzar estudis comparatius real - teòric del consum de les instal·lacions.
  • Configurar equips de treball, gestió de zones, recepció d'informes o emails.
  • Realitzar temàtics de consums, generar plànols, informes i llistats, etc.

És una eina WEB multiusuari que permet a Electricitat Boquet S.L. gestionar energèticament a través d'aquesta plataforma al voltant dels 300 quadres que té avui en dia telegestionats, i a més de facilitar el control de les instal·lacions als seus usuaris.

L'eina està composta de diversos blocs com són la gestió d'avaries, telegestió, control energètic, entre d'altres.

La telegestió és un bloc que permet fer accions remotes i gestionar la programació i visualització dels estats dels quadres a temps real. A més mantenim l'històric de dades energètiques per realitzar posteriors estudis estadístics.

Entre altres accions es permet visualitzar gràfics i dades en format de taula tant dels quadres telegestionats com de les avaries produïdes per poder millorar en l'eficiència pel que fa al manteniment i l'estalvi energètic.

A través del GIS que incorpora l'eina es permet tenir un sistema de geoposicionament dels quadres i punts de llum per facilitar l'ubicació d'aquests als nostres operaris.

A més del sistema d'informació geogràfica pels quadres i punts de llum també disposa d'una eina de control per registrar i visualitzar un històric de les rutes que fan els nostres vehicles pel manteniment i gestió de les feines per cada municipi.

També a més dels diversos blocs esmentats anteriorment que formen l'aplicació, aquesta disposa d'una secció per poder consultar diversos ratis i estadístiques per controlar l'eficiència del nostre servei de manteniment i així optimitzar la qualitat i rapidesa de la feina realitzada.